GİRESUN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

ULUSAL ORMAN ENVANTERİ GÖZLEM NOKTALARINDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GİRESUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ulusal Orman Envanteri gözlem noktalarında yapılacak iş ve işlemler hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                                                    : 2024/488739
1- İdarenin
a) Adı                                                                 : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-GİRESUN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                                                            : ÇITLAKKALE MH. ATATÜRK BULVARI 284 28129 GİRESUN MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası                              : 4542153171 – 4542151670
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu hizmet alımın
a) Adı                                                                 : Ulusal Orman Envanteri gözlem noktalarında yapılacak iş ve işlemlerb)Niteliği, türü ve miktarı                                   : Giresun Bölge Müdürlüğü yetki sınırları içerisinde kalan (332) adet Ulusal Orman Envanteri gözlem noktalarında, Örnek Alan Tanıtım Formu, Ağaç Serveti, Artım ve Canlı Kütle Envanter Karnesi, Ölü Ağaç/Odun Envanter Karnesi, Diri Örtü Envanter Karnesi Düzenleme, Düzenlenen bu karnelerin veri tabanına girilmesi, Toprak Profili numuneleri ve Diğer Numunelerin İdarenin Yönlendirmiş Olduğu Laboratuvarlara Teslim Edilmesi Hizmet Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer                        : Giresun Orman İşletme Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi                                          : İşe başlama tarihi 24.05.2024, işin bitiş tarihi 01.11.2024
d) İşe başlama tarihi                                            : 24.05.2024

3- İhalenin
a)  İhale (son teklif verme) tarih ve saati                : 25.04.2024 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Giresun Orman İşletme Müdür Yardımcısı Odası
 
4.  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.  İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Belge Adı
Açıklama
Ortak Girişimlerde
TMMOB Orman Mühendisleri Odasınca düze nlenen “Gerçek/Serbest Ormancılık/Orman Ü rünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Say ılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İHALE YETK İNLİK BELGESİ
 
 
Tek ortağın sunması yeterlidir.
 
 
SMM belgesi
isteklinin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı ol arak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgel er olarak; Orman Mühendisleri Odasınca düz enlenen Ulusal Orman Envanteri uzmanlık bel gesi almış ve en az 1 (bir) yıllık SMM belgesi o lan gerçek ve tüzel firma ve büro sahipleri
 
 
Tek ortağın sunması yeterlidir.
 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.  Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 5.  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 6.  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 7.  İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 8.  Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 9.  İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.