TIBBİ SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAK

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
GİRESUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL BÜTÇE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 17 KALEM GÖZ HASTALIKLARI VİTREKTOMİ CERRAHİSİ İÇİN TIBBİ SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                                                  :   2024/441415
1-İdarenin
a) Adı                                                               :   GİRESUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL BÜTÇE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi                                                          :   Aksu Mahallesi Mehmet İzmen Caddesi 145 28100 MERKEZ/GİRESUN
c) Telefon ve faks numarası                       :   0454 310 20 20 –
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası          :                                                                          https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                                                               :   17 KALEM GÖZ HASTALIKLARI VİTREKTOMİ CERRAHİSİ İÇİN TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı                          :   17 Kalem Göz Hastalıkları Vitrektomi Cerrahisi İçin Tıbbi Sarf Malzeme Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer              :   Giresun Eğitim ve Araştıma Hastanesi Tıbbi Sarf depoya raf teslimi şeklinde ürünler teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi                                    :   Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacak olup, mal/mallar teknik şartnamede ve idari şartnamede belirtilen şartlarda hastanemizin sipariş yazısına istinaden 1 aylık periyotlarda teslim edilecektir. Ayrıca, ürünlerin tüketim durumları göz önünde bulundurularak fazla tüketilen ürünlerde veya malzemenin acil olması durumlarında belirlenen süre beklenmeden ara siparişler gönderilebilecektir. Hastanemizin sipariş yazısına istinaden yazının tebliğini takip eden 10 (on) gün içerisinde yüklenici teslimi gerçekleştirecektir. Sözleşmenin bitiş süresine 30 (otuz) takvim günü kala ilgili hastanemiz tarafından sözleşme kalemlerinin kalan miktarlarına sipariş çekilmemiş ise yüklenici tarafından bu duruma istinaden ilgili kalemlerin kalan miktarlarının tamamını teslim edecektir. Teknik şartnamelerinde raf ömrü belirtilmemiş olan malzemelerin miadı teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olacak olup, hastanemizce oluşturulmuş olan muayene komisyonunca bu husus kontrol edilecektir. Miadı yakın malzemeler en geç miadının geçmesine 3 ay kala yüklenici firma tarafından uzun miadlısı ile değiştirilecektir
d) İşe başlama tarihi                                     :   Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi sayılacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati   :   13.05.2024 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)         :              Satınalma Birimi Aksu Mah. Mehmet İzmen Cad. No:145 Merkez / GİRESUN Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Belge Adı
İhale/Kısım/Kısımlar
Açıklama
Ortak Girişimlerde
TİTUBB veya ÜTS kayıt bildirimi
İhale Bazında
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca, isteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası”na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıt bildirimi olacaktır ve bu belgeyi yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmek ve Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması aşamasında idarenin talebine binaen istenildiğinde ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar.
Tek ortağın sunması yeterlidir.
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi
İhale Bazında
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler teklif edilmişse isteklilerin “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” kapsamında “satış merkezi yetki belgesi” ne ait tarih, sayı, belge düzenleyen kurum bilgileri yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmek ve Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması aşamasında idarenin talebine binaen ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar.
Tek ortağın sunması yeterlidir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Belge Adı
İhale/Kısım/Kısımlar
Açıklama
Ortak Girişimlerde
TİTUBB/ÜTS kayıt numarası
İhale Bazında
İstekliler; Sağlık Bakanlığının 2022/2 sayılı genelgesi gereği, ihale tarihi itibari ile, teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için TITUBB/ÜTS’de “Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır” ibaresinin bulunması gerekmektedir.İstekliler TİTUBB/ÜTS numaralarını Yeterlilik Bilgi Tablosunda beyan etmek ve istenildiğinde idareye sunmak zorundadırlar.
Tek ortağın sunması yeterlidir.
TİTUBB/ÜTS bayiilik belgesi
İhale Bazında
İstekli firma teklif ettiği ürünün imalatçısı veya ithalatçısı(tedarikçi firma) değilse ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TITUBB/ÜTS kayıtlarını yeterlik bilgileri tablosunda ilgili kalemin bulunduğu sütunda beyan etmek ve Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması aşamasında idarenin talebine binaen idareye sunmak zorundadırlar.
Tek ortağın sunması yeterlidir.
Kapsam Dışı Beyanı
İhale Bazında
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmayan ürünler için ÜTS/UBB kayıtları aranmayacaktır. Teklif edilen ürünün Üreticisinin/İthalatçısının Yönetmelikler kapsamında olmadığı ile ilgili yazılı beyanı olmalıdır, isteklinin teklif verdiği kapsam dışı belgesini yeterlik bilgi tablosunda ilgili kalemin bulunduğu sütunda beyan etmek ve Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması aşamasında idarenin talebine binaen idareye sunmak zorundadırlar.
Tek ortağın sunması yeterlidir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Belge Adı
İhale/Kısım/Kısımlar
Açıklama
Ortak Girişimlerde
Katalog
İhale Bazında
İstekliler teklif verdikleri tüm kısımlar için elektronik ortamda e-teklifleri ile birlikte Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilecek olup, ihale teklif işlemleri gerçekleştirilmesinin ardından Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması aşamasında idarenin talebine binaen katalog fiziki olarak sunulacaktır. İdarece istenen belgeleri e-teklifleri kapsamında Yeterlik Bilgi Tablosunda beyan etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Tek ortağın sunması yeterlidir.
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı
İhale/Kısım/Kısımlar
Açıklama
Ortak Girişimlerde
Yerli Malı Belgesi
İhale Bazında
Yerli malı teklif edecek olan istekliler , Yerli Malı Belgesinin Aslını, noter onaylı suretini veya aslı idarece görülmüştür ibareli olan belgeyi yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmek ve istenildiğinde ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar. Yerli malı olarak teklif edilen ürünlerin hangi tarih ve belge nolu yerli malı belgesi ile eşleştiğine dair listeyi yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmek ve istenildiğinde ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar.
Tek ortağın sunması yeterlidir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.